Yukarı Çık
.
28 Kasım 2019 Perşembe 18:35:19
897 kez okundu.
Hayati tetbirler düşünülmemiş....

Danıştay  6 Daire Başkanlığı son kararı vererek,Taşköprü mevkii sınırları içerisinde toplamda 1.130 dönümlük alanı kapsayan Yalova Kompozit ve Kimya İhtisas Islah Organize Sanayi Bölgesi(YALKİM OSB) projesi,bölgede yaşamsal hayatı tehlikeye düşüreceği nedeni ile iptal etti.

6 Temmuz 2015 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen 308 sicil numarasıyla kurulan  YALKİM proje için Danıştay 6.Daire Başkanlığı ,Bursa İdari Mahkemesinin ÇED raporunu iptal kararı almış,yapılan itiraz neticesinde karar Ankara Danıştay 6.Daire Başkanlığına gönderilmişti.

4 SENEDİR GÜNDEMDE.....

ÖNLEM ALICI ÇALIŞMA YAPMAMIŞLAR

Uzun süredir gündemde olan ve Taşköprü Beldesinde kurulması planlanan YALKİM OSB projesine karşı açılan davada Bursa 1. İdare Mahkemesi, projeye ilişkin olarak hazırlanan “ ÇED raporunda bölgede yer alan tarım arazilerine yönelik olumsuz etkilerin irdelenmediği, açığa çıkacak azotdioksitin sınır değerlerinin çok üzerinde olduğu, hakim rüzgar göz önüne alındığında Taşköprü ve çevresinin hava sahasının kirlenmemesi ve insan sağlığını etkilememesinin mümkün olmadığı, parlayıcı ve canlılar ve bitkiler üzerinde ciddi zehirleyici etkileri olan akrilonitrilin tesise girişi, dolumu ve kullanımı süreçlerinde en kötü senaryo şartları göz önüne alınarak önlem alıcı herhangi bir çalışmaya rastlanmadığı, oluşacak atıkların oluşturacağı riskleri öngören bir çalışma yapılmadığı ve olası Marmara depremlerinin deniz merkezli  olması durumunda tsunami  tehlikesi arz etmesinin kaçınılmaz olduğu ancak bu konuda herhangi bir öngörüde bulunulmadığı “ gerekçeleriyle ÇED olumlu kararının iptaline karar verdi..

ARTIK KURULAMAZ

Bursa 1. İdare Mahkemesi’ nin söz konusu kararın davalı tarafça temyizi üzerine uyuşmazlığı inceleyen Danıştay 6. Dairesi 10.10.2019 tarihli kararıyla davalı tarafın temyiz istemlerini reddetmiş ve Bursa 1. İdare Mahkemesi’ nin kararını onaylayarak kesinleştirdi.

YILMADAN MÜCADELE ETTİLER

Projenin iptali için mücadele ederek bunda başarılı olan Yalova Platformu yaptığı açıklamada,"

Yalova Taşköprü ‘de kurulması planlanan YALKİM OSB için Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel  İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nce verilen 18.05.2015 günlü ve 3875 sayılı ÇED Olumlu kararına karşı açtığımız davada Bursa 1. İdare Mahkemesi2015/715E.,2016/1562K. sayılı 21.12.2016 tarihli kararı ile iptal kararı vermiştir.

18.05.2015 günlü ÇED için verilen İptal kararı YALKİM OSB Başkanlığı'nca temyiz edilmiş, temyiz sonucu beklenmeden revize ÇED Raporu hazırlanmış ve 2009/7 sayılı genelge kapsamında hazırlanan revize ÇED raporu için de 31.05.2017 tarihli ÇED Olumlu kararı alınmıştır.

YALKİM OSB için verilen 31.05.2017 tarihli ÇED Olumlu kararına karşı Yalova Platformu üyeleri  ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası tarafından açılan iptal davasında Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin 2017/938 E.,2018/121K. Sayılı 22.02.2018 tarihli kararı ile revize ÇED için verilen ÇED Olumlu kararı da iptal edilmiştir.

YALKİM OSB 18.05.2015 tarihli ÇED Olumlu kararının iptaline ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin 2015/715 E sayılı dosyasından verilen iptal kararı Danıştay 14. Dairesi'nin 2017/1083E.,2017/7765 K. sayılı 27.12.2017 tarihli kararı ile bilirkişi heyetinde meteoroloji mühendisi ve jeoloji mühendisine yer verilmediği gerekçesiyle bozulmuş, bozma kararına uyularak yeniden yapılan yargılama sonucunda Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin 2018/435E.,2019/107 K. sayılı 12.02.2019 tarihli kararı ile ilk alınan ÇED olumlu kararı bir kez daha mahkemece iptal edilmiştir.

Bu iptal kararı Danıştay 6.Dairesi'nin 2019/13372 E.,20019/9074 E.,10.10.2019 tarihli kararı ile onanmış ve karar kesinleşmiştir.

YALKİM OSB için 2009/7 sayılı genelge kapsamında hazırlanan revize ÇED raporu için verilen 31.05.2017 tarihli ÇED Olumlu kararının iptaline dair Bursa 2. İdare Mahkemesince 2017/938 E. sayılı dosyasından verilen iptal kararı Danıştay 14. Dairesinin 2018/1206E.,2018/5990 K. sayılı 8.10.2018

tarihli kararı ile bozulmuş, bozma kararına uyularak yeniden yapılan yargılama sonucunda Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin 2019/13E.,2019/379K sayılı 18.04.2019 tarihli kararıyla bir kez daha 31.05.2017 tarihli ÇED olumlu kararının iptaline karar verilmiştir.

Verilen bu iptal kararı Danıştay 6. Dairesi'nin 2019/16520 E.,2019/9076 K. sayılı 10.10.2019 tarihli kararı ile onanmış ve karar kesinleşmiştir.

Onanan Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin 2018/435E.,2019/107 K. sayılı 12.02.2019 tarihli kararında:

“ mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi neticesinde yapılan tespitler dikkate alındığında, ÇED raporunda,  tarım arazilerine olası etkileri ÇED Raporunda başlık olarak yer almış olup, mevcut tarımsal faaliyetler sayıldıktan sonra "Proje kapsamında uygulanacak teknoloji ve alınacak tedbirler ile projenin tüm tarım alanlarına ve çevresine menfi bir etki meydana getirmeden gerçekleştirilmesi sağlanacaktır." denildiği, ancak tarım arazilerine olumsuz etkilerinin belirtilmediği, bu hususta yeterli öngörülerin yapılmadığı, uygulanacak teknoloji ve alınacak tedbirler belirtilmeden genel olarak ifade edildiğinden ayrıca proje işletme aşamasında, tarımsal alanlar konusunda oluşturacağı  olumsuzlukların dava konusu ÇED Raporunda irdelenmediği  NO₂'in (Azotdioksit) in sınır değerlerinin çok üzerinde olduğu (255 bacanın toplam kütlesel debisi: 249,55 kg/sa / sınır değer: 40 kg/sa = 62 kat fazla), bu kadar yüksek olan bir kirleticinin, hakim rüzgar yönün de dikkate alındığında, YALKİM OSB yerleşim alanına yakın olan Taşköprü mahallesinin topografik yapısı nedeniyle de hava sahasını kirletmemesi ve insan sağlığını etkilememesinin mümkün olmadığını gösterdiği,  parlayıcı, reaktif ve ekosistem üzerinde ciddi toksik etkileri olan bir hammadde olan akrilonitrilin (ACN), tesise girişinden, tanklara doldurulması ve kullanılmasına kadarki   tüm süreçlerin titizlikle yönetilmesi gerekmekteyken bu maddenin çevresel etkisinin ne olacağına dair en kötü senaryo şartları göz önüne alınarak herhangi bir çalışmaya rastlanmadığı, oluşacak atıkların tahmini miktarı ve oluşturacağı riskleri öngören Atık Yönetim Planının dosyada yer almadığının görüldüğü,

TSUNAMİ HİÇ DÜŞÜNÜLMEMİŞ...

 olası Marmara depremlerinin deniz merkezli olması durumunda tsunami tehlikesi arz etmesinin kaçınılmaz olduğu ÇED raporunda ise Tsunami riski ile ilgili bir öngörüde bulunulmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.”

Marmara’da yakın gelecekte büyük bir deprem olacağı bugün herkesçe biliniyorken ve Yalova’nın da bu depremden en çok etkilenecek yerlerden biri olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konmuşken, deniz içi fayının kırılması sırasında tsunami meydana geleceği biliniyorken ,yerleşim alanlarının yakınında, kara yolunun hemen kenarında, yeterli sağlık koruma bandı oluşturmanın mümkün olmadığı, tarım alanlarını tehdit eden bir kimya OSB yapılanmasında ısrar etmek geçmişten ders almamaktır, şirketlerin ticari çıkarları için çevre ve halk sağlığını hiçe saymaktır.

17 Ağustos 1999 Depremi’nde söz konusu OSB yapılanması içindeki tesislerden biri olan AKSA Fabrikasında meydana gelen zehirli kimyasal sızıntısını (Elyafın hammaddesi olarak tesiste depolanan Akrilonitril hammadde tanklarının depremde hasar görmesi sonucu sızmıştır) insanların yakınlarını enkaz altında bırakıp kaçmak zorunda bırakılmalarını unutmadık. 17 Ağustos Depreminden sonra bölgeden taşınması gündeme gelen tesislerin sonraki süreçte hızlı bir büyüme refleksine girip yeni tesisler ve kapasite artışları ile Yalova halkı üzerindeki riskleri kat be kat arttırdıkları ortadadır. Riske atılan, Yalova halkının yaşam hakkıdır .

Yalova Platformu olarak yaşam hakkımızı, sağlıklı çevrede yaşama hakkımızı kullanarak açtığımız davada kazandığımız hukuk zaferini paylaşmaktan mutluluk duyuyor, geçmişten ders alınmasını şirketlerin fay hattı üzerinde, ölümcül riskler içeren büyüme hevesine kamu idarelerinin bir daha onay vermemesini bir kez daha talep ediyoruz."dediler....

YALKİM'de kimler var..?

YALKİM OSB’de yer alan şirketler Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş., Ak-Kim Kimya San. ve Tic. A.Ş., DowAksa İleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. Şti. ve Ersur Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. Bu kurucu şirketlerin; %82 pay ve 12 temsilci ile Akrilik Bazlı Kompozit, İleri Malzeme ve Teknoloji Üreticileri Derneği, % 6 pay ve 1 temsilci ile Yalova İl Özel İdaresi, % 6 pay ve 1 temsilci ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ve % 6 pay ve 1 temsilci ile Taşköprü Belediyesi’ bulunuyor.

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

Haber Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.